WFOŚIGW

Dofinansowanie ze środków WFOŚIGW

Celem inwestycji była budowa kompostowni, z rozbudową części zakładu do odzysku odpadów komunalnych. Kompostownia służy do kompostowania i biostabilizacji tlenowej (biologicznego przetwarzania) odpadów organicznych. Realizowana instalacja stanowi składową Instalacji Mechaniczno-Biologicznego Przetwarzania Odpadów oraz odrębną Instalację przetworzenia selektywnie zebranych odpadów zielonych i innych bioodpadów.

Głównym celem przedsięwzięcia było wybudowanie instalacji kompostowania i biologicznego przetworzenia (biostabilizacji tlenowej) odpadów biodegradowalnych w hali (bioreaktorze) oraz placów przeznaczonych do przesiewania, uszlachetniania i magazynowania produktów procesów, a także niezbędnej infrastruktury technicznej. Celem uzupełniającym całość przedsięwzięcia był zakup niezbędnego sprzętu do realizacji procesu min. przesiewacza (sita bębnowego) do odpadów komunalnych, przesiewacza (sita bębnowego) do kompostu, ładowarki kołowej, maszyny przeładunkowej oraz wykonanie zasilania energetycznego.

Proces kompostowania i tlenowej stabilizacji (biologicznego przetworzenia) odpadów organicznych pozwala na wykorzystanie odpadów organicznych zarówno wydzielonych ze strumienia zmieszanych odpadów komunalnych jak i selektywnie zebranych. Proces prowadzony w realizowanym przedsięwzięciu pozwala na wytworzenie z odpadów produktu o właściwościach nawozowych i stabilizatu.


Głównym pozytywnym efektem inwestycji dla środowiska naturalnego jest znaczne ograniczenie strumienia odpadów biodegradowalnych skierowanych do unieszkodliwienia na składowisku. Selektywnie zebrane odpady biodegradowalne mogą być odzyskane w całości w postaci surowca jakim jest produkt o właściwościach nawozowych.