Polityka prywatności

INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z  przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takichdanych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej „Rozporządzeniem” informujemy, że:


1. Administrator danych

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest przedsiębiorstwo BM RECYKLING Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Andrychowie, adres: ul. Tkacka 30, 34-120 Andrychów, zarejestrowane w Sądzie Rejonowym dla m.st. Krakowa w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000149461, REGON: 356687165, NIP 551-233-04-53, zwane dalej „BM RECYKLING”.

2. Podmiot przetwarzający

Podmiotem przetwarzającym, który przetwarza dane osobowe w imieniu administratora jest przedsiębiorstwo BM RECYKLING Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Andrychowie, adres: ul. Tkacka 30, 34-120 Andrychów, zarejestrowane w Sądzie Rejonowym dla m.st. Krakowa w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000149461, REGON: 356687165, NIP 551-233-04-53, zwane dalej „BM RECYKLING”.

3. Zbiory i kategorie danych osobowych

BM RECYKLING przetwarza dane osobowe niestanowiące szczególnej kategorii danych osobowych, dla trzech rodzajów zbiorów danych:

1.) dane o Pani/Pana pracownikach,
2.) dane o Pani/Pana klientach,
3.) dane o Pani/Pana kontrahentach.

BM RECYKLING przetwarza następujące kategorie Pani/Pana danych osobowych:

1.) dane identyfikacyjne: imię i nazwisko, nazwa firmy, PESEL, NIP, 
2.) dane adresowe: adres zamieszkania, adres dostawy
3.) dane kontaktowe: adres e-mail, telefon.

4. Cel przetwarzania danych i podstawy prawne
Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane przez BM RECYKLING w następujących celach:
1.) przedstawienia ofert, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b lub lit. f Rozporządzenia,
2.) zawarcia umowy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia,
3.) realizacji zawartej umowy lub celu świadczenia usług przez BM RECYKLING, na podstawie art. 6 ust. 1 lit.
b-c Rozporządzenia,
4.) wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez BM RECYKLING np. udzielenia
odpowiedzi na złożone zapytanie lub wniosek, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b-c i lit. f Rozporządzenia,
5.) marketingu, w tym promocji produktów oferowanych przez BM RECYKLING lub usług świadczonych przez
BM RECYKLING, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia,
6.) rozliczeń finansowych, w tym wystawienia dokumentów księgowych (faktur) , na podstawie art. 6 ust. 1
lit. f Rozporządzenia.
5. Udostępnienie danych osobowych
Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane przez BM RECYKLING:
1.) podmiotom, którym BM RECYKLING powierzył wykonywanie czynności związanych z działalnością
handlowo-usługową,
2.) biurom informacji gospodarczej, działającym na podstawie ustawy o udostępnianiu informacji
gospodarczych i wymianie danych gospodarczych, na podstawie przepisów tej ustawy,
3.) sądów, organów i instytucji na podstawie bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa
4.) podmiotom trzecim, zwanymi dalej Odbiorcami Danych Osobowych w celu i w zakresie koniecznym do
prawidłowego i należytego wykonania zawartej z BM RECYKLING umowy. W związku z tym Pani/Pana
dane osobowe mogą być przekazane Odbiorcom Danych Osobowych na podstawie umowy o powierzeniu
przetwarzania danych osobowych zawartej pomiędzy BM RECYKLING a Odbiorcami Danych Osobowych.
6. Przekazywanie danych osobowych poza obszar EOG
Pani/Pana dane osobowe, co do zasady nie są przekazywane poza obszar EOG. Przekazanie Pani/Pana danych
osobowych poza obszar EOG może jednak nastąpić, gdy będzie to konieczne w celu zrealizowania Pani/PanaStrona 2/2
usługi, w tym sytuacji, gdy realizacja usługi będzie wymagała udziału Podwykonawców BM RECYKLING
posiadających siedziby poza obszarem EOG.
7. Okres przechowywania danych
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres obowiązywania umowy zawartej z BM RECYKLING.
Natomiast dane osobowe utrwalone w dokumentacji księgowej będą przechowywane przez okres wskazany w
obowiązujących przepisach prawa, w tym przepisach podatkowych.
8. Przysługujące prawa
Z zastrzeżeniem ograniczeń wynikających z Rozporządzenia i innych przepisów prawa oraz w związku z
przetwarzaniem przez BM RECYKLING Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do:
1.) żądania dostępu do treści swoich danych osobowych,
2.) sprostowania danych osobowych, a jeżeli są one nieprawidłowe, prawo do żądania uzupełnienia
niekompletnych danych osobowych,
3.) usunięcia danych osobowych (prawo do bycia zapomnianym),
4.) ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
5.) przenoszenia danych do innego administratora,
6.) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, w tym profilowania, oraz na potrzeby marketingu
bezpośredniego, w tym profilowania,
7.) cofnięcia zgody w przypadku, gdy BM RECYKLING będzie przetwarzał Pani/Pana dane osobowe w oparciu
o zgodę, w dowolnym momencie i w dowolny sposób, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania,
którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem,
8.) uzyskania informacji o celach przetwarzania, kategoriach przetwarzanych danych, odbiorcach danych,
okresie przechowywania danych, (jeżeli określenie okresu jest niemożliwe, przysługuje Pani/Panu prawo
do informacji o kryteriach ustalenia tego okresu),
9.) wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pan/Pani, że przetwarzanie
danych narusza przepisy Rozporządzenia.
9. Prawo do bycia zapomnianym
Prawo do żądania niezwłocznego usunięcia danych osobowych występuje w przypadkach, gdy:
1.) dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane,
2.) zgoda na przetwarzanie danych osobowych została wycofana,
3.) zgłoszony został sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych w celach marketingowych,
4.) zgłoszony został sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych (w tym profilowania) opartego na
realizowanym przez BM RECYKLING lub przez stronę trzecią prawnie uzasadnionym interesie, chyba że
istnieją ważne, prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania danych osobowych, nadrzędne wobec
Państwa interesów, praw i wolności lub istnieją podstawy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
10. Źródło pochodzenia danych – informacja dotyczy danych osobowych pozyskanych w sposób inny niż od osoby,
której dane dotyczą. Pani/Pana dane osobowe mogą pochodzić od mocodawcy w przypadku udzielonego
pełnomocnictwa, pracodawcy, innego przedsiębiorcy, osoby Pani/Panu znanej oraz ze źródeł powszechnie
dostępnych, w szczególności z baz i rejestrów: Krajowego Rejestru Sądowego (KRS), Centralnej Ewidencji i
Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), REGON.
11. Wymóg podania danych
Podanie Pani/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu określonym w pkt 4 powyżej, dla:
1.) zawarcia i wykonania umowy zawartej z BM RECYKLING, a konsekwencją niepodania Pani/Pana danych
osobowych skutkować będzie brakiem możliwości zawarcia i wykonania umowy zawartej z BM
RECYKLING,
2.) świadczenia usług przez BM RECYKLING, a konsekwencją niepodania Pani/Pana danych osobowych
skutkować będzie brakiem możliwości świadczenia usług przez BM RECYKLING,
3.) przesłanie zapytania lub wniosku, a konsekwencją niepodania Pani/Pana danych osobowych skutkować
będzie brakiem możliwości udzielenia odpowiedzi na złożone zapytanie lub wniosek,
4.) otrzymywania ofert lub marketingu produktów oferowanych przez BM RECYKLING lub usług świadczonych
przez BM RECYKLING, a konsekwencją niepodania Pani/Pana danych osobowych jest brak możliwości
otrzymywana informowanie o nowych ofertach i promocjach lub marketingu produktów lub usług.
12. Profilowanie
Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym profilowane, w celach
marketingowych, konsekwencją czego będzie możliwość przedstawienia zindywidualizowanej oferty produktów
oferowanych przez BM RECYKLING lub usług świadczonych przez BM RECYKLING.